قالب بندی فونداسیون

با استفاده از پانل های مسطح استاندارد و متعلقات آن از قبیل کنج های بیرونی و داخلی،نبشی پانچ شده ،پشت بندهای افقی ،گیره متوسط و پین و گوه می توان انواع فونداسیون های گسترده،نواری و … و همچنین انواع پدستال ها و سکو های بتنی را اجرا کرد.

گالری تصویر:

?>