قالب بندی ستون با مقاطع مستطیل

با استفاده از قالب های مدولار مسطح در ابعاد و ارتفاعات مختلف می توان ستون های با مقاطع مربع یا مستطیل و در ارتفاعات مختلف ایجاد کرد.این ستون ها از پانل های مسطح ،کنج های خارجی پخ دار یا ساده ،نبشی های پانچ شده ،قید های لوله ای یا ناودانی ،گیره متوسط ،گیره لوله به لوله و پین و گوه تشکیل شده است.برای جلوگیری از پیچیدگی ستون های با مقاطع کوچکتر از 70×70 می توان از قیدهای لوله ای و برای مقاطع بزرگتر از 70×70 باید از قیدهای ناودانی استفاده کرد.

برای گوشه ستونها اگر از کنج های بیرونی پخ دار استفاده شود گوشه ستون زیباتر خواهد بود در غیر این صورت می توان از نبشی پانچ شده یا کنج بیرونی ساده (بدون پخ) استفاده کرد.همچنین برای جلوگیری از تابیدگی ستون ها پیشنهاد می شود ارتفاع پانل ها با ارتفاع کنج ها یکسان نباشد.در حالت معمول برای یک ستون با ارتفاع 3متر از پانل های 2متر و 1متر و کنج های با ارتفاع 5/1 استفاده می شود.

معمولاً در ستون های مربع و مستطیل شکل توصیه می شود از کنج های با مقطع 5×10 استفاده شود زیرا این کنج ها علاوه بر اینکه انعطاف بالایی در تبدیل ستون های بزرگتر به کوچکتر دارد ،نیاز به قالب های 15-25-35 را در ستون ها مرتفع کرده است.در ذیل اجزاء تشکیل دهنده یک ستون 50×50 به ارتفاع 3متر که قابل تبدیل به همه ستون های کوچکتر از خود می باشد آمده است.

 • قالب  30×200           2 عدد
 • قالب  30×100           2 عدد
 • قالب  20×200           3 عدد
 • قالب  20×100           3 عدد
 • قالب  10×200           2 عدد
 • قالب  10×100           2 عدد
 • کنج خارجی  5×10×150          8 عدد
 • قید لوله ای  90×90     6 عدد
 •  گیره متوسط              24 عدد
 •  گیره لوله به لوله          6 عدد
 • گوه نر و ماده گالوانیزه              100 جفت

گالری تصویر:

?>