قالب بندی دیوارهای مرتفع

در دیوارهای با ارتفاع زیاد نمی توان عملیات قالب بندی و بتن ریزی کل دیوار را در یک مرحله به اتمام رساند.لذا باید در چند مرحله آن را انجام داد.مسئله حائز اهمیت در قالب بندی دیوارهای مرتفع حفظ پایداری مجموعه قالب در ارتفاع می باشد.برای این کار می توان از براکت و متعلقات آن،جک شاقول کننده و سکوی بتن ریزی (جهت سهولت کار بتن ریزی) استفاده کرد.برای این کار در مرحله اول بتن ریزی براکت در داخل دیوار تعبیه شده و در مرحله بعد کلیه قالب ها ،جک شاقول کننده و سولجرها بر روی براکت قرار می گیرند .برای مراحل بعد نیز به همین صورت ادامه می دهیم.

 

گالری تصویر:

?>