جک های مایل(پشت بند مایل)

جک های شاقول کننده دو بازویی: جهت پایداری پانل های دیوار دو طرفه تا ارتفاع 3متر استفاده می گردد.این جک ها از دو بازوی یزرگ و کوچک تشکیل شده است که بازوی بزرگ و کوچک توسط دو عدد کفشک به ابتدا و انتهای سولجر متصل می گردند.دو سر دیگر این بازوها روی سطح زمین یا در ارتفاع (روی براکت) توسط یک کفشک بزرگتر به هم می رسند.این جک ها صرفاً به منظور شاقول کردن و تنظیم پانل است و معمولاً در دیوارهای یک طرفه قابل استفاده نیست.

شمع حمایتی: جهت پایداری پانل های دیوار دو طرفه در ارتفاع بالاتر از 3متر از شمع های حمایتی استفاده می شود.شمع حمایتی از اتصال دو عدد پیچ تنظیم شمع حمایتی(یکی راست گرد و دیگری چپ گرد ) به دو انتهای سولجر تشکیل می گردد.یک سمت آن روی زمین قرار می گیرد و سمت دیگر آن با کفشک به انتهای پشت بند عمودی (سولجر) متصل می شود.در صورت نیاز می توان 2 سولجر را با پیچ و مهره 14-4سانت به هم متصل کرد تا ارتفاع شمع حمایتی افزایش یابد.

دو پیچ: این نوع جک به عنوان پشت بند مایل جهت اجرای قالب های خاص مانند تیرهای پیش ساخته به کار می رود.دو پیچ متشکل از یک لوله قطر 6سانتیمتر  می باشد (طول آن متناسب با ارتفاع قالب خاص ) که به دو سر آن پیچ و مهره چپ گرد و راست گردجوش داده می شود.یک سر دو پیچ به قالب و سر دیگر آن روی زمین( یا سطح دیگر) ثابت می شود.

 

گالری تصویر:

?>